Frisse Scholen – Leidraad verduurzamen scholen

Leidraad verduurzamen scholen

Leidraad verduurzamen scholen

Hulpmiddel voor gemeenten en schoolbesturen

De Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs is een hulpmiddel voor gemeenten en schoolbesturen om te komen tot een duurzaam (integraal) huisvestingsplan  en/of  een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP).

De Leidraad is opgesteld door Building Vision met ondersteuning van enkele gemeenten en schoolbesturen en is gebaseerd op ervaringen van uitgevoerde verduurzamingsprojecten.

Duurzaam huisvestingsplan (DHP) en/of een duurzaam meerjaren onderhoudplan (DMOP)

Een duurzaam huisvestingsplan (DHP) en/of een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) biedt uitstekende mogelijkheden om tot gezonde, duurzame en betaalbare scholen te komen. Kenmerkend voor een DHP of een DMOP is dat het ook verbetermaatregelen ten aanzien van binnenmilieu en energieprestatie bevat. Schoolgebouwen krijgen hierdoor een comfortabel binnenklimaat en een laag energiegebruik. Daarnaast zijn er maatregelen gericht op de technische en functionele instandhouding van het gebouw.

Het maken van een duurzaam huisvestingsplan en/of een duurzaam meerjaren onderhoudsplan lijkt vanzelfsprekend, maar is het nog niet. Zo kent de huidige systematiek waarlangs een IHP en/of een MOP tot stand komt, momenteel geen of beperkte aandacht voor duurzaamheid. Een andere belangrijk aandachtspunt in het primaire onderwijs is bovendien dat de verantwoordelijkheid, de bijbehorende planning en financiële reservering niet bij een partij ligt, maar verdeeld is tussen scholen en gemeenten.

Waarom onderwijsgebouwen verduurzamen?

 Redenen om onderwijsgebouwen te verduurzamen zijn onder andere de volgende.

  • Zorgen voor een gezond werk/leerklimaat voor leerlingen en docenten.
  • Minimaliseren van de kosten gedurende de exploitatieperiode van de school.
  • Voldoen aan (minimale) eisen vanuit wet- en regelgeving.
  • Aandacht besteden aan het aspect/thema duurzaamheid in het onderwijs en duurzaamheid zichtbaar maken in en rond het schoolgebouw.
  • Leveren van een maatschappelijk bijdrage aan een duurzame wereld zodat de aarde ook leefbaar is voor alle volgende generaties (er wordt verantwoord omgegaan met de gelimiteerde beschikbaarheid van grondstoffen en de milieuvervuiling).

Redenen voor verduurzamen van scholen

Meer dan 80% van de onderwijsinstellingen verduurzaamt het schoolgebouw vanwege de (energie) kostenbesparing en/of een gezond binnenklimaat/Arbo, zie volgende figuur.

redenen verduurzamen scholen

De Leidraad verduurzamen scholen is te downloaden via de volgende link.

Meer weten?