Frisse Scholen – Verduurzamen basisschool

Verduurzamen van een basisschool

Verduurzamen basisschool

Een schoolbestuur wil de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, systematisch verduurzamen op basis van een eigen uniforme (kwaliteit) standaard ten aanzien van duurzaam onderhoud en beheer. Met de verduurzaming van een bepaalde basisschool gaat zij daarvoor een basis leggen. In dit artikel wordt de huidige situatie en de haalbaarheid van enkele verbetermaatregelen in het kort beschreven.

 

De basisschool

 • Soort onderwijs                                           Regulier basisonderwijs
 • Aantal leerlingen                                         230
 • Bouwjaar schoolgebouw                            1977
 • Bruto vloeroppervlakte schoolgebouw   1 355 m2

 Het Schoolbestuur

Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat de schoolgebouwen waarvoor zij verantwoordelijk zijn een goed en gezond binnenklimaat hebben voor leerlingen en docenten en daarnaast energiezuinig zijn uit oogpunt van kosten en milieu. Aan de hand van de verduurzaming van deze school wil het schoolbestuur een standaard ontwikkelen ten aanzien van (duurzaam) onderhoud en beheer, met daarbij een minimaal kwaliteitsniveau van de huisvesting. Vervolgens wil zij haar scholen systematisch aanpassen en/of renoveren op basis van deze standaard.

 

Huidige energiekosten versus vergoeding

De energiekosten van gas en elektriciteit zijn vergeleken met de vergoeding van het ministerie van OCW voor gas en elektriciteit in dat jaar. Het blijkt dat de werkelijke kosten jaarlijks ca € 7 600,- hoger zijn dan de vergoeding. Daardoor moet een bedrag van ca € 7 600,- bestemd voor andere doeleinden, gebruikt worden om het tekort op de post energiekosten aan te vullen.

School - huidige energiekosten versus vergoeding grafiek

 

Huidige energieprestatie en binnenmilieukwaliteit

De huidige energieprestatie van het schoolgebouw is uitgedrukt in een klasse van het energielabel. De huidige binnenmilieukwaliteit is voor de binnenmilieuaspecten luchtkwaliteit, operatieve temperatuur en verlichting, uitgedrukt in een kwaliteitsklasse van het Programma van Eisen Frisse Scholen.

School - huidige energieprestatie en binnenmilieukwaliteit

 

Verbetermaatregelen per maatregelpakket

Om de duurzame verbetering en haalbaarheid voor verschillende ambitieniveaus in kaart te brengen zijn 7 maatregelpakketten met verschillende verbetermaatregelen geformuleerd. Maatregelpakket  MP1 heeft de laagste duurzaamheidsambitie, maatregelpakket MP7 heeft de hoogste duurzaamheidsambitie.

School - verbetermaatregelen per maatregelpakket

 Energieprestatie en binnenmilieukwaliteit per maatregelpakket

De verwachte energieprestatie van het schoolgebouw is voor de onderscheiden scenario’s uitgedrukt in een klasse van het energielabel. De verwachte binnenmilieukwaliteit is voor de binnenmilieuaspecten luchtkwaliteit, operatieve temperatuur en verlichting uitgedrukt in een kwaliteitsklasse van het Programma van Eisen Frisse Scholen.

School - energieprestatie en binnenmilieukwaliteit per maatregelpakket

Maatregelpakket MPO is de huidige situatie

Business case per maatregelpakket

Voor de verschillende maatregelpakketten (MP)  zijn de rentepercentages en de prijsstijgingen, de investeringen en de kostenbesparingen contant gemaakt over een periode van 30 jaar en grafisch weergegeven. In de grafiek is dan te zien wat de terugverdientijd (NCW=  € 0,00) is en wat de totale kosten/kostenbesparingen zijn voor een  exploitatieperiode van 0 tot 30 jaar.

School - business case per maatregpakket

 

Duurzaam meerjaren gebouwonderhoud

De gekozen verbetermaatregelen zullen zoveel mogelijk  ingepast worden in het huidige meerjaren onderhoudsplan (MOP) wat dan resulteert in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP).

 

Voorlopige keuze verbetermaatregelen

Het schoolbestuur is voornemens om maatregelpakket MP5 te realiseren.  Dit wil zij doen via duurzaam onderhoud en beheer in verschillende stappen. De volgende twee stappen met verbetermaatregelen staan  in de planning.

 • Op korte termijn (2017-2018):
  • de kozijnen met enkel glas vervangen door kozijnen met HR++ glas,
  • dak (oudbouw) isoleren.
 • Op korte of iets langere termijn (2017-2020):
  • conventionele TL armaturen in de groepsruimten vervangen door HF- of LED-TL-armaturen met daglichtafhankelijke regeling,
  • spaarlampen vervangen door Led lampen,
  • plaatsen van gebalanceerde mechanische ventilatie met warmterugwinning (WTW) en CO2 regeling in de groepsruimten.

Meer weten?