Beleid en regelgeving

Wet regelgeving 3-1

Beleidsadvies, onderzoek en procesbegeleiding

We leveren adviezen voor, doen onderzoek naar en leveren procesbegeleiding bij  huisvestingsbeleid en energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving. Draagvlak, creativiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid staan daarbij centraal. Dit doen we door een combinatie van inhoudelijke, procesmatige en methodische kennis. We zijn daardoor in staat om de haalbaarheid voor specifieke beleidsinstrumenten of -voornemens gericht te onderzoeken, maar ook om met creatieve, nieuwe oplossingen te komen.

We regisseren complexe processen vanuit inhoud, brengen belangen bij elkaar en zorgen voor draagvlak. We durven gebaande paden te verlaten, zijn inhoudelijk deskundig, onderzoekend, vernieuwend, maar vooral realistisch.

Onze diensten

We zijn specialist en hebben veel ervaring op het gebied van beleid en regelgeving voor duurzame utiliteitsgebouwen, maar tegelijkertijd generiek. Daarbij hebben we grote drive om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken.

We kunnen o.a. het volgende voor u verzorgen of u daarbij ondersteunen.

Regelgeving gebouwen – ontwikkeling en handhaving

Mogelijk krijgt u te maken met nieuw te ontwikkelen  wet- en regelgeving gebouwen of  verandering van de bestaande regelgeving […]

Haalbaarheidsonderzoek en/of haalbaarheidsstudie

Via een haalbaarheidsonderzoek en/of haalbaarheidsstudie krijgt u inzicht in de kwalitatieve, functionele en/of, financiële effecten van een  mogelijk voornemen. […]

Draagvlakonderzoek

Via een draagvlakonderzoek / draagvlakstudie krijgt u inzicht in de wijze hoe bepaalde partijen aankijken tegen bepaalde situaties en/of […]

Data- en gegevensanalyse gebouwen

Uitvoeren van data en gegevensanalyse gebouwen, ontwikkelen van kengetallen, benchmarkonderzoek, scenario-onderzoek e.d.

Ontwikkelen hulpmiddelen huisvesting

Ontwikkelen van hulpmiddelen huisvesting :  zoals checklisten, visiedocumenten, handleidingen, leidraad, inspectie- en/of beoordelingsmethoden, rekenmodellen e.d.

Ondersteuning beleid gebouwde omgeving

Ondersteuning van het beleid gebouwde omgeving : zoals visieontwikkeling, plan van aanpak, scenario- en potentieel onderzoek e.d.