Opstellen van een IHP voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs waarmee de gemeente een duidelijk en overzichtelijk onderwijshuisvestingsbeleid kan voeren.

De afgelopen jaren hebben zich diverse veranderingen en ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben op de onderwijshuisvesting. Om de voorzieningen goed op elkaar af te stemmen en daardoor een meerwaarde te bereiken had de gemeente behoefte aan een nieuwe visie voor de toekomst in de vorm van een nieuw IHP.

Werkzaamheden

Het volgende is in kaart gebracht.

 • De technische en functionele/ruimtelijke situatie van de onderwijsgebouwen in relatie tot de behoefte (op dit moment en voor de komende 10 jaren).
 • Mogelijke oplossingen met bijbehorende investeringsbehoefte.

Daarbij is rekening gehouden met:

 • de beleidsmatige uitgangspunten van gemeente, schoolbesturen en rijk
 • ┬áhet onderbrengen van peuterspeelzalen/kinderopvang bij basisscholen
 • de wijkontwikkelingen in relatie tot de functie van de school in de wijk
 • de onderwijskundige vernieuwingen
 • de wensen van de schoolbesturen en directie van scholen
 • de behoefte en het draagvlak m.b.t. een brede school
 • de bouwtechnische geschiktheid voor brede schoolontwikkeling zoals o.a. peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, bibliotheek, zorg en verenigingsgebruik.

Resultaat

Een IHP rapport met daarin het volgende.

 • Inleiding (aanleiding, onderzoeksaanpak, uitgangspunten en verantwoordelijkheden)
 • Huisvestingssituatie (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs)
 • Peuterspeelzalen en overige schoolverbredingen (definitie brede school, huisvesting van peuterspeelzalen en overige schoolverbredingen)
 • Huisvestingsoplossingen en investeringsbehoefte (uitgangspunten, oplossingen, investeringsbehoefte)
 • Totaalbeschrijving per school en PSZ (aantallen leerlingen en medewerkers, bouwjaar, huidig bvo totaal en per ruimtesoort, normatieve ruimtebehoefte, functionele huisvestingssituatie, technische huisvestingssituatie, brede schoolontwikkeling)
 • Uitgevoerde aanpassingen in het kader van onderwijskundige vernieuwing
 • Normatieve ruimtebehoefte per ruimtesoort
 • Specificatie van de investeringen m.b.t. huisvestingsoplossingen per school.