Aanleiding

Aanpassing/verbouw en onderhoud van onderwijshuisvesting zijn natuurlijke momenten waarop bij uitstek duurzame verbetermaatregelen met beperkte (meer) investeringen getroffen kunnen worden. Voor het realiseren van duurzame verbetermaatregelen op die momenten is het noodzakelijk dat er draagvlak en helderheid is t.a.v. de duurzame ambities en de financiering vanuit de schoolbesturen en de gemeente. Verder zijn de (financiële) verantwoordelijkheden t.a.v. de huisvesting van basisscholen vaak complex en de besluitvorming daarover verloopt vaak moeizaam. Veel gemeenten en schoolbesturen hebben duurzame ambities t.a.v. de onderwijshuisvesting, maar hebben soms weinig ervaring met het verduurzamen van de onderwijshuisvesting via aanpassing/verbouw en onderhoud.

Thema’s in de workshops

De sessie heeft bestaan uit een viertal workshops met 4 deelnemende gemeentelijke clusters (4 verschillende gemeenten met enkele schoolbesturen in de betreffende gemeenten). Tijdens de workshops is onder andere ingegaan op het thema duurzaamheid/gezondheid (frisse school), de huidige situatie per school (nulmeting), de lange termijn visie/ambities, strategie t.a.v. behouden/afstoten/exploiteren, verduurzamingsscenario’s, zelf doen of uitbesteden, financiële en technische haalbaarheid, exploitatieperiode, de relevante wet en regelgeving, de vergoedingen versus kosten e.d.. Tijdens de workshops was er veel actie en interactie van de deelnemers.

Resultaat

Via de workshops is voor elk gemeentelijk cluster een aanzet voor een duurzaam huisvestingsplan onderwijsgebouwen (DHP) opgesteld op basis van de aangeleverde en tijdens de workshops ingebrachte informatie.