Deze Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO) om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan (IHP) en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MOP).

De werkwijze is gebaseerd op ervaringen van uitgevoerde verduurzamingsprojecten. In het licht van de beschikbare prestatie-indicatoren wordt duurzaamheid in deze publicatie vooralsnog gedefinieerd in termen van energiezuinigheid, luchtkwaliteit en thermisch comfort.

Deze Leidraad hebben we ontwikkeld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van de uitvoering van het programma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving, dat RVO uitvoert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en van de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord en ter ondersteuning van de Green Deal Verduurzaming Scholen.

 

De leidraad is via de volgende link te lezen en/of te downloaden.
Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs.pdf