Een integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) is snel verouderd als gevolg van verschuiving van verantwoordelijkheden, nieuwe wetgeving, de wens voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen, lokale afname en/of toename van leerlingaantallen e.d..

Meerwaarde van een integraal huisvestingsplan onderwijs

Een integraal huisvestingsplan onderwijs geeft een onderbouwing voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende jaren en kan o.a. inzicht geven in:
• de ontwikkeling van leerlingenprognoses en de ruimtebehoefte,
• de technische en functionele kwaliteit van de onderwijsgebouwen en wenselijke verbeteringen,
• de verwachte kosten/uitgaven versus budget/inkomsten
• de afwegingen ten aanzien een brede school, nieuwbouw versus de verbetering van bestaande gebouwen,
• het draagvlak en de consequenties/haalbaarheid van volledige/gedeeltelijke doordecentralisatie e.d..

Wij willen u graag in woord en beeld ondersteunen bij het opstellen en/of actualiseren van het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting en daarbij het noodzakelijke draagvlak onder de betrokken partijen te creëren.