Een programma van eisen schoolgebouw (PVE) is wenselijk dan wel noodzakelijk  bij het realiseren van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, verbouw, uitbreiding en/of nieuwbouw. Daarbij maken we onderscheid in een functioneel en in een technisch programma van eisen.

 

Functioneel PVE

Een functioneel programma van eisen onderwijshuisvesting is document (contractstuk) gebaseerd op de visie, de doelen en de activiteiten van de toekomstige gebruikers. In dit document worden in het algemeen o.a. de volgende functionele zaken beschreven:
• welke partijen zijn betrokken en wie zijn de gebruikers van het gebouw?
• welke activiteiten/gebruiksfuncties willen zij in het gebouw gaan uitvoeren en welke functionele eisen stellen die aan het gebouw?
• wat zijn de onderlinge relaties tussen de verschillende gebruiksfuncties in het?
• welke ruimten dienen multifunctioneel gebruikt te kunnen worden?
• welke karakter (open of gesloten) en sfeer (groot- of kleinschalig) dient het gebouw uit te stralen?

 

Technisch PVE

Een technisch programma van eisen onderwijsgebouw is en document (contractstuk) waarin de technische eisen zijn beschreven ten aanzien van de afwerking, inrichting en installaties (verwarming, koeling, ventilatie en verlichting) van alle ruimten van het gebouw. Deze eisen zijn o.a. gebaseerd op de geldende wet regelgeving, daarnaast kunnen hogere eisen worden opgenomen (bijvoorbeeld ten aanzien het binnenmilieu) en/of specifieke aanvullende eisen. Bij de keuze van de eisen (en het ambitieniveau) zal rekening gehouden worden met o.a.:
• de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities,
• de eenvoud en de kosten van het technisch onderhoud en het schoonmaakonderhoud,
• de investeringskosten en exploitatiekosten.

Wij willen u graag ondersteunen bij het opstellen van een technisch en/of functioneel programma van eisen schoolgebouw.